Academic Studies & Cartoons

 
European portfolio, c. 1860s
  Various sizes, prices
   
   
 
     
           
             
     
             
           
             
   
 
site by acacia mei